Redovisning

Vi erbjuder dig som företagare behovsanpassade redovisningstjänster såsom:

Löpande bokföring av företagets ekonomiska transaktioner

· Månadsavstämning
· Skattedeklaration
· Löneadministration
· Årsbokslut och Årsredovisning
· Budget

REKO

Vi följer Svensk standard för redovisningstjänster, Reko, som är ett ramverk för god sed för redovisningstjänster. Målsättningen är att Reko ska bidra till högre kvalitet på redovisningstjänster till nytta för företag, näringsliv och samhälle.

Revision

Revisionen ska i första hand säkerställa att bolaget uppfyller de lagstadgade krav som finns runt dess redovisning. Samtidigt leder ofta en revision till förslag och åtgärder som kommer bolagets lönsamhet tillgodo.

Revision skapar trygghet, både internt i företaget och externt mot kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter. Revisionen ökar också företagets möjligheter till bra affärsvillkor och minskar risken för väsentliga fel. Genom att låta en oberoende revisor gå igenom företagets räkenskaper och förvaltning visar företaget att det strävar efter att följa marknadens spelregler.

Lagbunden och frivillig revision enligt ISA. Alla aktiebolag i Sverige kan välja att ha revision men för aktiebolag som överstiger minst två̊ av nedanstående tre gränsvärden krävs revision enligt lag

mer än 3 anställda,

mer än1,5 miljoner kronor i balansomslutning och

mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Skatt

Vi hjälper dig och ditt företag med alla typer av skattefrågor. Företagets beskattning har ofta ett samband med den privata skattesituationen. Vi ser samspelet mellan bolagsfrågor och ägarfrågor (helhetsperspektivet) som en viktig del av vårt arbete. För våra kunder erbjuder vi utöver företagsdeklarationen även biträde med den privata deklarationen.

Rådgivning

Vi hjälper dig och ditt företag med konsultationer inom samtliga tjänsteområden. Bl.a. från val av företagsform och bolagsbildning till generations- och ägarskiften.