Integritetspolicy

När personuppgifter behandlas har den personuppgiftsansvarige en skyldighet att lämna viss information till de registrerade. Med anledning av revisions- eller redovisningsuppdraget, eventuella lagstadgade tilläggsuppdrag och rådgivning som kan hänföras till sådana uppdrag (gemensamt benämnda ”Revisionsuppdraget”) kommer personuppgifter att behandlas av revisionsbyrån och dess eventuella nätverksbyråer. Av denna anledning lämnas följande information.

Revisionsbyråns behandling av dina personuppgifter

Haller & Partner Revision AB (org.nr 556828–1504) Drottninggatan 50, 591 27 Motala behöver ha tillgång till vissa personuppgifter för att kunna utföra uppdraget i enlighet med tillämpliga lagar och regler samt god revision- och redovisningssed i Sverige. Haller & Partner AB använder endast personuppgifter som är nödvändiga och relevanta för det ändamål uppdragen är avsedda för.

Revisionsbyrån kommer att behandla personuppgifter som erhålls från kunden, dess koncernbolag (om tillämpligt), eller annan, t.ex. Skatteverket eller Bolagsverket eller allmänt tillgängliga källor, för att utföra och dokumentera uppdraget. Personuppgifterna kommer att behandlas i enlighet med gällande rätt. Sådan behandling är nödvändig för att fullgöra de rättsliga förpliktelser som åvilar Revisionsbyrån, eller en inom byrån personvald revisor eller redovisningskonsult som åtagit sig att utföra uppdraget.

För dessa ändamål kommer revisionsbyrån att behandla information som kan innehålla personuppgifter, såsom exempelvis lönefiler, styrelseprotokoll och andra dokument hänförliga till kundens och dess eventuella koncernbolags verksamhet. De kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas är bl.a.:

  1. kontaktuppgifter som namn, adress, telefonnummer och e-postadress,
  2. uppgifter om anställning som anställningsnummer, avdelningstillhörighet, befattning och anställningstid,
  3. uppgifter om hälsa och frånvaro, t.ex. läkarintyg och uppgifter om sjukfrånvaro, tjänstledighet eller föräldraledighet,
  4. facklig tillhörighet,
  5. personnummer/samordningsnummer,
  6. uppgifter om ekonomiska förhållanden som bankkontouppgifter, uppgifter om lön och andra förmåner, försäkringsuppgifter och uppgift om registreringsnummer för tjänstebil,
  7. uppgifter om försäkringar och pension, eller
  8. andra kategorier av personuppgifter som behövs till följd av granskningen enligt god revisors- och god redovisningssed.

Revisionsbyrån kommer även att behandla vissa personuppgifter för att vidta oberoendekontroller, kvalitetskontroller, kontroll av intressekonflikter, åtgärder enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och riskåtgärder (såsom försäkringsärenden) samt för att utföra den interna finansiella redovisningen. Revisionsbyrån har även vissa skyldigheter enligt gällande rätt att lämna information till myndigheter eller annan extern part (t.ex. ny revisor/redovisningskonsult). Behandlingen av personuppgifter för de ändamål som anges i denna punkt är nödvändig för Revisionsbyrån för att fullgöra en rättslig förpliktelse. När det gäller riskåtgärder är behandlingen nödvändig för Revisionsbyråns berättigade intresse av att hantera risker och eventuella krav.

 

Överföring till tredje land

Personuppgifter kan komma att behandlas av Haller & Partner AB nätverksbyråer och annan som anlitas av Revisionsbyrån i syfte att utföra de åtgärder som omnämns ovan på uppdrag av Haller & Partner AB; de kan vara baserade såväl inom som utanför EU/EES. Vid överföring av personuppgifter för behandling i ett land utanför EU/EES, som inte säkerställer en adekvat skyddsnivå, ansvarar Haller & Partner AB för att personuppgifterna omfattas av lämpliga skyddsåtgärder (t.ex. genom standardiserade dataskyddsbestämmelser som antagits av EU-kommissionen i enlighet med artikel 46 i dataskyddsförordningen) och på villkor att lagstadgade rättigheter för registrerade och effektiva rättsmedel för registrerade finns tillgängliga.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Haller & Partner AB använder sig av dessa personuppgifter om dig som kund för att kunna tillhandahålla tjänsten och fullgöra åtaganden gentemot dig enligt avtal. De personuppgifter som samlas in behövs för att kunna uppfylla avtalet med kunden samt att leva upp till lagkrav.

Vilka delar vi personuppgifter med?

Personuppgifter kan även komma att lämnas ut om så föreskrivs i lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Vilka rättigheter har du?

De personer vars personuppgifter behandlas (de registrerade) har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Dessa rättigheter innebär i korthet att de registrerade ska få information om när och hur deras personuppgifter behandlas och ha kontroll över sina egna uppgifter och ett ökat integritetsskydd. Därför har de bland annat rätt att i vissa fall få sina uppgifter rättade, raderade eller blockerade, eller att få ut eller flytta sina uppgifter. De registrerades rättigheter har utökats, förstärkts och specificerats i dataskyddsförordningen jämfört med personuppgiftslagen.

Kraven på att företag och andra organisationer ska informera hur de hanterar uppgifter, vilka uppgifter och varför, de stärks.

Om du vill veta mer

Om du har några frågor eller problem beträffande denna personuppgiftspolicy eller avseende eventuell behandlingen av dina personuppgifter ombeds du kontakta oss genom de kontaktuppgifter som finns på Haller & Partner AB hemsida.